SÚŤAŽ

Zapojte sa do súťaže s Kuchynským štúdiom Špaček. Napíšte nám do komentára správnu odpoveď na súťažnú otázku a komu by ste výhru venovali na náš Facebook do komentára pod príspevkom a ste zaradení do súťaže o darčekové ceny spoločnosti BORA (3x recepty Petra Sagana a jeho kolegov, 2x veľká kniha Boys’n‘Bikes) – všetko je v anglickom jazyku! Nezabudnite mať lajknutú našu stránku Kuchynské štúdio Špaček – kuchyne Schüller. Už 5.12.2017 vyžrebujeme piatich víťazov, ktorý získajú ceny.

Súťažná otázka: Ako sa volá zakladateľ spoločnosti BORA?

Prečítajte si podmienky súťaže.

PODMIENKY SÚŤAŽE

1. Spoločnosť P&Ľ Špaček s.r.o., Karloveské rameno 8, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 35796138, IČ DPH: SK2020223425, prevádzkovateľ portálu www.spacek.sk (ďalej len usporiadateľ súťaže) organizuje v období 15.11.2017 do 04.12.2017 na území Slovenskej republiky súťaž s názvom „SÚŤAŽ S Kuchynským štúdiom ŠPAČEK“ (ďalej len „súťaž“).

2. Do súťaže sa počas jej trvania (15.11.2017- 04.11.2017) zapojí každý, kto do komentára na Facebooku pod obrázkom súťaže napíše, správnu odpoveď na súťažnú otázku Ako sa volá zakladateľ spoločnosti BORA? a komu by výhru venoval (odpoveď na súťažnú otázku nájdete aj na našom webe www.spacek.sk), a splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto Všeobecných podmienok súťaže. Súťažiacim nemôže byť fyzická osoba mladšia ako 18 rokov.

3. Súťažiaci je zaradený do súťaže automaticky po napísaní komentára pod súťažným príspevkom.

4. Výhercom sa stáva osoba, ktorá bude vyžrebovaná dňa 05.12.2017 a bude o výhre informovaná FB správou v nasledujúcich dňoch. Predmetom výhry sú knihy (3x recepty Petra Sagana a jeho kolegov, 2x veľká kniha Boys’n’Bikes, všetko v anglickom jazyku). Ceny pre výhercov budú rozdelené náhodne. Výherca bude kontaktovaný FB správou. Meno výhercu bude zverejnené na facebookovej stránke Kuchynské štúdio Špaček – kuchyne Schüller. Výhercom budú presné informácie o výhre zaslané FB správou po overení kontaktných údajov.

5. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Na výhry v súťaži neexistuje právny nárok. Usporiadateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

6. Z účasti na súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci spoločnosti P&Ľ Špaček s.r.o. a ich rodinní príslušníci. Ak sa preukáže, že výherca je osobou špecifikovanou v tomto bode pravidiel súťaže, stráca automaticky nárok na cenu súťaže.

7. Svojou účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci i hlasujúci súhlas s týmito pravidlami a podmienkami súťaže.

8. Na zaradenie do súťaže, resp. na ceny nie je právny nárok. Vymáhanie cien alebo účasti v súťaži súdnou cestou nie je možné. Ceny alebo výhry získané v rámci súťaže nemožno meniť či preplatiť v hotovosti.

9. Za dodanie výhry plne zodpovedá P&Ľ Špaček s.r.o.. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe nesprávne poskytnutých údajov účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

10. Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu alebo upraviť jej pravidlá kedykoľvek v priebehu jej celého trvania, pričom súťažiaci nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených v súťaži.

11. O súťaži informujú komunikačné zdroje súvisiace so stránkou www.spacek.sk.

12. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhoduje usporiadateľ. V prípade potreby si usporiadateľ vyhradzuje právo posúdiť jednotlivé sporné situácie vzniknuté v priebehu súťaže. Rozhodnutie organizátora ohľadom všetkých záležitostí je konečné a právne záväzné pre všetkých účastníkov. Účastníci, ktorí nesplnia všetky uvedené podmienky, budú zo súťaže vylúčení.

13. Tieto úplné pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť dňa 15.11.2017.

14. Usporiadateľ má právo súťaž zatraktívniť ďalšími cenami.

Ochrana osobných údajov

Súťažiaci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú P&Ľ Špaček s.r.o. svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení. Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže a odovzdania výhry, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. V zmysle § 11 Z.č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov. Odmietnutím poskytnutia osobných údajov P&Ľ Špaček s.r.o., nie je schopné súťažiacemu riadne výhru odovzdať. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby P&Ľ Špaček s.r.o. samé, alebo prostredníctvom sprostredkovateľa zaznamenalo osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávalo, zhromažďovalo, usporadúvalo, vyhľadávalo, prehľadávalo, kombinovalo, preskupovalo, a v prípade potreby a v rozsahu nevyhnutnom pre prevádzkovanie súťaží osobné údaje poskytovalo a sprístupňovalo sprostredkovateľom -zmluvným partnerom, a to najmä dodávajúcim výhry (tovar, služby, výhody, bonusy atď...), organizátorom, usporiadateľom, sponzorom, iným realizátorom súťaží a ich spolupracujúcim osobám. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu neurčitú odo dňa jeho získania, t.j. odo dňa prihlásenia do súťaže, pokiaľ účastník súťaže nepožiada o ich vymazanie z databázy usporiadateľa súťaže. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný. Po uplynutí doby trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov budú tieto údaje podľa § 13 ods. 1 zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, bezodkladne zlikvidované. P&Ľ Špaček s.r.o. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.